资讯中心

春风雪铁龙凡尔赛C5X的总装车间

春风雪铁龙凡尔赛C5X的总装车间

简译:

跳过涂装车间 ,咱们随观光车队来到了总装车间 。总装车间占地面积7.5万平方米,总装线具有高达95%的智能集配、车身底盘全主动合装 、要害装置参数全历程监控以及追溯治理。

总装线呈 S 型结构,接纳空中悬链、地板运送链、主动化搬运小车(即 AGV 小车)等物流解决体式格局 ,实现零部件物流与总装工序工位的精准对于接,零部件集配率达95%。

在总装线的每个环节,城市对于要害装置参数举行全历程监控以及追溯治理 。10颗螺栓 ,10个伺服机节制盒会将拧紧数据留做备份生存10年,用于后期数据查询拜访及阐发。

音译:

tiào guò tú zhuāng chē jiān  ,zán men suí guān guāng chē duì lái dào le zǒng zhuāng chē jiān  。zǒng zhuāng chē jiān zhàn dì miàn jī 7.5wàn píng fāng mǐ ,zǒng zhuāng xiàn jù yǒu gāo dá 95%de zhì néng jí pèi 、chē shēn dǐ pán quán zhǔ dòng hé zhuāng  、yào hài zhuāng zhì cān shù quán lì chéng jiān kòng yǐ jí zhuī sù zhì lǐ 。

zǒng zhuāng xiàn chéng S xíng jié gòu ,jiē nà kōng zhōng xuán liàn 、dì bǎn yùn sòng liàn 、zhǔ dòng huà bān yùn xiǎo chē (jí AGV xiǎo chē )děng wù liú jiě jué tǐ shì gé jú  ,shí xiàn líng bù jiàn wù liú yǔ zǒng zhuāng gōng xù gōng wèi de jīng zhǔn duì yú jiē ,líng bù jiàn jí pèi lǜ dá 95%。

zài zǒng zhuāng xiàn de měi gè huán jiē ,chéng shì duì yú yào hài zhuāng zhì cān shù jǔ háng quán lì chéng jiān kòng yǐ jí zhuī sù zhì lǐ  。10kē luó shuān  ,10gè sì fú jī jiē zhì hé huì jiāng nǐng jǐn shù jù liú zuò bèi fèn shēng cún 10nián ,yòng yú hòu qī shù jù chá xún bài fǎng jí chǎn fā 。

雅博体育app网页版-官网首页

发表评论